[JPN, ENG] Taiman no Zankiijaja 怠慢のザンキージャジャ (ZankiZero), Saka さか (Kivosorime) – Senpai… Ore to Kisu… Shite Mimasen? 先輩…俺とキス…してみません?